Dom - własne ujęcie wody

Własne ujęcie wody – filtry do wody na cały dom

Uzdatnianie wody z własnego ujęcia, to za każdym razem, nowe wyzwanie dla naszej firmy. 
Nawet 90% ujęć wody wymaga uzdatniania filtrami przed skierowaniem jej do użytkowania.

Studnia – pierwszy krok do czystej wody

Jeœli jesteœ na etapie projektowania swojego domu to zdecydowanie zalecamy studnie głębinowe  głębokoœci minimum 15 metrów. Taka głębokoœć zabezpiecza przed wpływem wód powierzchniowych. Wlot studni należy właœciwie zabezpieczyć aby nawet podczas największych opadów nie nastąpiło przelanie wody powierzchniowej. Jeżeli taka sytuacja nastąpi konieczne jest chlorowanie i płukanie studni.
Nie zawsze jednak sprawdza się reguła „czym głębiej to lepiej”. Warszawa i okolice mają obszary na których jest wręcz odwrotnie. Są to duże połacie dzielnicy Wawer, ?omianki czy okolice Dębe Wielkie. Charakteryzują się fatalnej jakoœci wodą głębinową.

Badanie wody – jakie i gdzie?

Badanie wody jest podstawową kwestią przy doborze odpowiednich filtrów do wody. Będzie to zapewne jedno z naszych pierwszych pytań podczas rozmowy telefonicznej.
Wiele firm działających na rynku oferuje badania wody wykonywane samodzielnie, często najprostszą metodą kropelkową lub papierków lakmusowych..
My jednak z uwagi na fakt, że gwarantujemy jakoœć wody w normach, po zastosowaniu naszych urządzeń, kierujemy wszystkie próbki do niezależnego, profesjonalnego laboratorium.
Naszym zdaniem, jest to jedyna metoda dająca poczucie rzetelnoœci oraz przejrzystoœci naszych działań. Przykładowe badanie wody można znaleŸć tutaj.

Stacja uzdatniania wody

Cena stacji uzdatniania wody zależy gównie od jakoœci wody oraz w mniejszym stopniu, prognozowanego poboru.
Bardzo istotny jest również rodzaj hydrofora jaki Państwo posiadają. Istnieją dwa typy hydroforów: z poduszką powietrzną lub membranowy (przeponowy).
Filtry do wody są dobierane indywidualnie do potrzeb klienta. Jeœli to możliwe, zawsze staramy się przygotować przynajmniej dwie alternatywne oferty. Każda z nich będzie zawierać dokładne informacje na temat zastosowanych urządzeń, kosztów całej instalacji oraz póŸniejszych kosztów eksploatacji.

Przykładowa instalacja dwustopniowej filtracji:

 

Osoby, które nie są przekonane co do koniecznoœci montażu systemu uzdatniania wody zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Rury pochodzą z domu posiadającego własne ujęcie wody lub wody wodociągowej.
Jeœli jesteœ zainteresowany naszą propozycją przejdŸ do formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji na temat indywidualnej propozycji dla Ciebie.

Najczęœciej spotykane pierwiastki i związki w wodzie:

Żelazo – jest to najczęœciej występujący pierwiastek występujący w wodach podziemnych, również najczęstsza przyczyna instalacji filtrów do wody. Wody powierzchniowe zazwyczaj nie zawierają żelaza.
Obecnie obowiązujące przepisy, dotyczące wody pitnej, okreœlają jako maksymalną zawartoœć 0,2 mgFe/Litr (czyli 200 mikrogram).
Rozpuszczone w wodzie żelazo ma bardzo duże znaczenie zdrowotne, techniczne i organoleptyczne. Odpowiednia zawartoœć żelaza w organizmie odgrywa niezmiernie ważne funkcje. Wchodzi w skład hemoglobiny i mioglobiny oraz wielu układów enzymatycznych. Magazynowanie żelaza odbywa się w wątrobie, œledzionie, szpiku i tkankach.
Niestety nadmiar żelaza może być silnie toksyczny (dawka trująca: doroœli 15g siarczanu żelaza, dzieci 10g). Stwierdzono także, że długotrwałe spożywanie wody z zawartoœcią powyżej 0,6 mg/l wywołuje chorobę Kasin-Becka, która powoduje zmiany kostno-stawowe, zaburzenia wzroku oraz uszkodzenia œcian naczyń włosowatych układu krwionoœnego. Nadmiar żelaza powoduje równie zubożenie organizmu w fosforany, które są składnikiem koœci.
Żelazo bardzo łatwo osadza się w rurach, zmniejszając ich efektywny przekrój. Powoduje to znaczny wzrost oporów przepływu, co z kolei nadmiernie obciąża pompy tłoczące. Ponadto osady żelazne są doskonałą pożywką dla bakterii i mikroorganizmów.

Zawartoœć żelaza w wodach podziemnych odznacza się bardzo szeroką rozpiętoœcią. Niezbyt często, spotykane są studnie w których zawartośœć tego pierwiastka jest znikoma i wody nie trzeba odżelaziać. Drugą skrajnoœcią są ujęcia z zawartoœcią nawet 30 mg/litr.

Żelazo, rozpuszczone w wodzie, charakteryzuje się następującymi właœściwośœciami:
- jest niewidoczne gołym okiem,
- pozostawione w otwartym naczyniu zaczyna się utleniać, powodując mętnoœć wody (kolor słabiutkiej herbaty). Po kilkunastu godzinach utlenione drobinki opadają na dno.
- nie do usunięcia przez filtry mechaniczne. Konieczna jest wstępna obróbka wody, na przykład napowietrzanie lub dozowanie substancji chemicznej: nadmanganian potasu, ozon, chlor.

Mangan – jest pierwiastkiem wchodzącym w skład niektórych enzymów i białek. W organizmie spełnia ważną rolę w procesach utleniania. Mangan wpływa również na prawidłowy proces tworzenia krwi. Nadmiar manganu może powodować uszkodzenie œcian naczyń włosowatych układu krwionoœnego. Kumulowany w wątrobie wywołuje marskoœci.

Mangan zazwyczaj współwystępuje w wodzie z żelazem. Najwyższa dopuszczalna zawartoœć w wodzie uzdatnionej to 0,05 mg/Litr. Przy przekroczonej normie tworzą się specyficzne czarne osady. Są one szczególnie uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Osady manganowe to doskonałe podłoże dla rozwoju różnych bakterii.
Duża zawartoœć tego pierwiastka w wodzie powoduje pogorszenie jej smaku oraz zapachu.

Usunięcie manganu z wody jest znacznie trudniejsze niż w przypadku żelaza. Występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej i tak łatwo się nie wytrąca. Aby uzdatnić wodę zamanganioną należy dozować silne utleniacze, tj.: chlor, nadmanganian potasu czy ozon. Możliwe jest także stosownie złóż katalitycznych naturalnych lub uaktywnionych.

Jon amonowy – niska zawartoœć w wodzie przeznaczonej do picia jest ważna ze względów zdrowotnych. Tymczasem amoniak doœć często występuje w wodzie ze studni głębinowych. Przy wysokich odczynach wody amoniak występuje jako gaz. ?atwo go wtedy usunąć z wody przy pomocy napowietrzania. Przy niskich odczynach amoniak występuje w postaci rozpuszczonej, jako jon amonowy. Można go wtedy usunąć jedynie w procesach biologicznych. Dla przykładu, w wodzie o pH = 7, tylko 0,2% amoniaku występuje w formie gazowej. Natomiast woda o pH = 9 zawiera już 15% amoniaku w postaci gazowej.

Przepisy obowiązujące od 2007 roku okreœlają maksymalną zawartoœć amoniaku w wodzie podawanej do sieci na poziomie 0,5 mg/Litr. Stare przepisy dopuszczały zawartoœć 1,5 mg/Litr w wodzie nie chlorowanej.

Pochodzenie amoniaku w wodzie może być naturalne lub pochodzić z zanieczyszczeń komunalnych. Amoniak w wodzie podziemnej występuje zazwyczaj w granicach 0,5-1,0 mg/L. Jeœli zakres ten jest znacznie przekroczony lub amoniak pojawił się w wodzie, w której go wczeœniej nie stwierdzono, może oznaczać, że warstwa wodonoœna została zanieczyszczona œciekami. Mogą to być nieszczelne szamba sąsiadów, bliskoœć pół uprawnych, intensywna hodowla zwierząt bądŸ składowisko odpadów. Wszystkie takie sytuacje, mogą być bardzo niebezpieczne, również ze względów bakteriologicznych.